Inglese

Operazioni
Aritmetiche


Addizione di numeri in lettere
0 -10 Addition sum<=10
Addizione di numeri in lettere
0 -10 Addition sum<=20